Słowo Boże: 2Moj 19, 5: Bo jesteś moja szczególną własnością